NEN3140.org | Staalweg 18 | 4104AT | Culemborg | Tel: 06 123 822 37
NEN3140.org
Technische dienstverlening
NEN 3140 uitgelicht
De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.
NEN 3140+A3:2019
In de 2019 uitgave is een wijziging opgenomen over de termijnen van visuele inspectie. De bepaling dat deze jaarlijks moet worden uitgevoerd, is los gelaten. Er is nu gesteld dat de installatieverantwoordelijke bepaalt en vastlegt hoe vaak een visuele controle moet worden uitgevoerd. Alleen als er niets is vastgelegd, dan blijft de termijn voor visuele inspectie jaarlijks. De bijlage standaard taalgebruik hoogspanning is in de norm aangepast; ook deze is afgestemd op de Stipel-begrippen.
NEN 3140 herzien eind 2018
De 2018 uitgave is geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd.
Op verzoek van de normgebruikers zijn in de herziene versie van NEN 3140 onder andere onderstaande onderwerpen nader bekeken en uitgewerkt.
Vlambogen
De werkgroep heeft zich gebogen over het onderwerp vlambogen. In een tabel zijn de noodzakelijke beschermingsmiddelen opgesteld. Daarbij is gekeken naar het type automaat, smeltveiligheid, mate van bescherming tegen vlambogen en soort persoonlijk beschermingsmiddel. Met deze tabel is voor veel situaties in één oogopslag te bepalen welke maatregelen nodig zijn en in welke omstandigheden bescherming mogelijk is als dit uit de berekening blijkt.
Tabel gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Eveneens in tabelvorm komen aanbevelingen voor het gebruik van bijvoorbeeld handschoenen aan bod. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vlamwerende en isolerende handschoenen en de link naar Europese en internationale normen wordt gelegd.
Werkdomeinen
Het werkdomein van installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken zijn onder de loep genomen en aangepast. Waar houden werkdomeinen op en onder welke omstandigheden kunnen ze worden overgenomen. Ook wordt er ingegaan op situaties waarin geen werk- of installatieverantwoordelijke is aangewezen.
Overige wijzigingen:
De wijzigingen van de NEN-EN 50110-1 zijn geïmplementeerd.
Nieuwe begrip veiligstellen geïntroduceerd.
Als er in het bedrijf mensen werken van verschillende nationaliteiten, moet vastgesteld worden welke taal de voertaal wordt.
Voorzieningen voor noodsituaties toegevoegd.
Veilige scheiding van stroomketens en aardlekbeveiliging aangepast
Inspectie-eisen zijn aangescherpt of verduidelijkt voor:
Vlambooggev aar;
Afwijkingen van arbeidsmiddelen;
Beoordeling of onderhoud, veiligstellen voor e-werkzaamheden en voor niet-e-werkzaamheden;
Voor het openen van kasten, het weghalen en terugplaatsen van een bestaande metalen en kunststofafschermingen.
De regels voor het vaststellen van spanningsloosheid zijn verruimd.
Voorzieningen voor noodsituaties zijn toegevoegd. Niet alleen voor ongevallen maar ook voor brand en installatie-uitval.
Eisen in het aanwijzingsformulier aangepast.